پژوهش کتاب

بایگانی‌های هنر - پژوهش کتاب

- بار
کتاب بازاریابی و زندگی با سینما

کتاب بازاریابی و زندگی با سینما

درباره کتاب بازاریابی و زندگی با سینما اگر مخاطبان خیلی خاص سینما را کنار بگذاریم، افراد برای داشتن اوقاتی خوش به سینما می‌روند و فیلم می‌بینند، اما چه‌بسا اگر قدری بیشتر تأمل کنیم، می‌بینیم که از همین اوقات هم می‌توانیم درسهای باارزشی آموخت. این مسأله در حوزه‌ای مانند بازاریابی و فروش که به عقیده‌ی من همه‌ی ما در زندگی‌مان با آن درگیر هستیم، اهمیت ویژه‌ای دارد. از‌این‌رو در کتاب حاضر، سینما پیونددهنده‌ی بازاریابی و زندگی […]